آرشیو دسته

بحران اقتصادی 2008 که سراسر دنیا را فرا گرفت باعث ایجاد ضرر 3.9 تیلیارد دلاری در دنیا شد. بوجود...

کارگاه مزیت شادی (قورباغه نارنجی)

بحران اقتصادی 2008 که سراسر دنیا را فرا گرفت باعث ایجاد ضرر 3.9 تیلیارد دلاری در دنیا شد. بوجود...

ما در زندگی بر روی مهارت ها و علاقمندی های زیادی سرمایه گذاری می نماییم. اما یکی از مهارت...

دوره اصول مذاکره

ما در زندگی بر روی مهارت ها و علاقمندی های زیادی سرمایه گذاری می نماییم. اما یکی از مهارت...