چرا مستر موفق؟

فکر کارهای بزرگ

من به شما سبک اندیشیدن را می آموزم. می آموزم که بهتر بی اندیشید، بهتر ببینید و بهتر رشد کنید و مرحله به مرحله حس ترقی را در ابعاد مختلف زندگی حس نمایید. من قرار معجزه با شما را ندارم، معجزه بزرگ زندگی خود شما هستید که می توانید تغییرات بزرگ را خلق کنید. من در این مسیر تنها همراه و مربی شما خواهم بود. من به شما ایمان دارم و امیدوارم شما نیز به خود ایمان داشته باشید!
من مسترموفق نیستم بلکه مسترموفق استعاره از بینشی است که من پیگیر آن هستم و بر این اندیشه ام موفقیت فرآیندی است که با انتخاب های درست و تلاشی پویا حاصل خواهد شد.


علیرضا محمدی

من علیرضای محمدی هستم. متولد 26 آذر 1364، شهر باران، رشت! نویسنده و مربی ارشد مهارت های رفتاری! آموختن به افراد به من انرژی می دهد. انرژی که حاصل یک تلاش هماهنگ برای بهتر شدن است. پس به معلمی و مربیگری روی آوردم. من در کنار شاگردهایم رشد می کنم و این نعمت بزرگی است که هم یاد می دهم و هم یاد می گیرم. من فارغ التحصیل دانشگاه تهران هستم جایی که یک برند بزرگ است هر چند برای بلندپروازی های آموزشی من آنقدر بزرگ نبود. من از سیستم آموزشی تخصص پرور به نگرش آموزشی سعادت پرور روی آورده ام. این یعنی اینکه من اعتقاد شخصی دارم که افراد به جای آنکه متخصص باشند باید مهارت ها را آنگونه بیاموزند که در مسیر سعادتمندی گام بردارند. یادگیری هایی که منجر به ثروت، شادمانی و سلامتی فیزیکی هر یک از ما بشود.
شعار ما: لذت یادگیری
تیم مسترموفق به دنبال اینکه یادگیری برای کسانی که به آن می پیوندند را به لذت تبدیل کند. ما معتقدیم که یادگیری های مسترموفق مثل یادگیری های محیط مدرسه و دانشگاه یک یادگیری خشک و بی روح نیست. بلکه باورمان این است که یادگیری همراه با فعالیت و بازی برای یادگیرندگان پر از لذت می تواند باشد. اگه شما هم می خواهید یک یادگیری آمیخته با لذت را داشته باشید، وقتش به که به مسترموفق بپیوندید.
چشم انداز: تبدیل شدن به رهبر آموزش مهارت های رفتاری و رهبری در بین سازمان های ایرانی
نیاز به آموزش و یادگیری در بین سازمان های ایرانی روز به روز به توجه تغییر و گسترش علم و فناوری افزایش می یابد. تامین نیازهای آموزشی آن ها با توجه به استانداردهای جهانی راهی برای تعالی و بهبود عملکرد سازمان های ایرانی خواهد شد. ما در این راه قصد داریم که همراه و همیار سازمان های ایرانی باشیم. لذا چشم انداز مستر موفق بر این معیار بنیاد نهاده شده که رهبر آموزش مهارت های رفتاری و رهبری در بین سازمان های ایرانی شده است.
ماموریت: توسعه مهارت های رفتاری و رهبری سرمایه های انسانی در راستای مثبت اندیشی و خرد ورزی جامعه
سرمایه انسانی امروزه به عنوان مهمترین منبع پیشرفت و توسعه جوامع شناخته شده است. مسترموفق ماموریتش را بر این عنوان بنا نهاده است که در راستای توسعه مهارت های رفتاری و رهبری منابع انسانی با رویکردی مثبت اندیشی و خردورزی جامعه بکوشد.
ارزش های ما:
شادمانی: ذهن مثبت و لب خندان یعنی ابزار برانگیزاننده برای استفاده از ظرفیت های پنهان ذهن انسانی
ثروت سازی: پول وسیله ای قدرتمند است. یک ابزار ارزشمند که می تواند آرامش افراد را فراهم بیاورد و هم آنها را آنقدر توانمند سازد که تاثیر بیشتری بر جهان داشته باشند.
سلامتی فیزیکی: پرورش و حفظ یک جسم سالم